W artykule dowiesz się m.in:

 • Jaki jest czas pracy młodocianych?
 • Jakie są dodatkowe obowiązki,
 • jeśli zatrudniamy młodocianych?
 • Czy trzeba zatrudnienie młodocianego zgłosić do PIP?
 • Jakie są dodatkowe obowiązki związane z zatrudnieniam młodocianego?

Definicja młodocianego

Przy zatrudnianiu pracowników młodocianych na umowę o pracę należy wciąć pod uwagę definicję pracownika młodocianego, która określa osoby w jakim wieku uznajemy za pracowników młodocianych.

 Młodocianym w rozumieniu Kodeksu prac jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.§  2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat, z zastrzeżeniem art. 191 § 21-23.

Osoba młodociana może zostać zatrudniona w ramach umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac (art. 2001 § 1 Kodeksu pracy).

Prace wykonywane przez młodocianego nie mogą zagrażać życiu, zdrowiu i rozwojowi psychofizycznemu. Nie mogą również utrudniać wykonywania obowiązku szkolnego.

Jakie są wymagane szkolenia bhp przy zatrudnianiu pracowników młodocianych?

Pracownik młodociany powinien przed rozpoczęciem pracy przejść szkolenia wstępne w zakresie bhp, składające się z części ogólnej bhp, oraz instruktażu stanowiskowego.

Po upływie roku od szkolenia wstępnego bhp, powinien mieć przeprowadzone szkolenia okresowe w zakresie bhp.

Zobacz szkolenia wstępne i okresowe bhp

Przełożony pracownika młodocianego, którego obowiązkiem jest przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego może to zrobić dopiero wtedy gdy ma aktualne szkolenia bhp dla osób kierujących pracownikami. Można je odbyć na naszej platformie do szkoleń on-line www.bhpszkolenie24.pl

Rozkład i wymiar czasu pracy młodocianego 

Pracodawca ustala wymiar i rozkład czasu pracy pracownika młodocianego. W tym celu musi uwzględnić liczbę godzin nauki młodocianego w tygodniu. 

Praca młodocianego w czasie nauki:

 • 12 godzin – tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego, 
 • 2 godziny dziennie – w dniu zajęć szkolnych 

Praca młodocianego w czasie ferii:

 • 35 godzin tygodniowo – tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego 
 • 7 godzin na dobę 

Praca młodocianego w wieku 15 lat 

 • 6 godzin na dobę 

Czas pracy młodocianego

 • 6 godzin na dobę – w wieku 15 lat 
 • 8 godzin na dobę – w wieku powyżej 16 lat

Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki!

Obowiązkowe przerwy w pracy młodocianego

 • 30 minut przerwy – jeśli praca trwa dłużej niż 4,5 godz.
 • 14 godzin nieprzerwanego odpoczynku – przerwa dobowa
 • 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku – przerwa tygodniowa

Praca młodocianego – w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej

 • młodociany nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych;
 • pracownik młodociany nie może wykonywać pracy w porze nocnej (z reguły między godziną 22 a 6 rano)

Dodatkowe obowiązki dla pracodawcy w związku z zatrudnianiem młodocianych

 • zrobienie wykazu prac lekkich w uzgodnieniu z lekarzem medycyny pracy
 • zatwierdzenie wykazu prac lekkich przez właściwego inspektora pracy PIP
 • zapoznanie młodocianego z wykazem prac lekkich
 • badanie lekarskie – jeśli lekarz orzeknie że praca zagraża młodocianemu to należy zmienić rodzaj pracy lub rozwiązać umowę o pracę wypłacając odszkodowanie.
 • zapoznanie młodocianego i jego przedstawicieli ustawowych z oceną ryzyka zawodowego i zasadach ochrony przed zagrożeniami.