Obowiązek wykonywania pomiarów oświetlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719). w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 Zgodnie z tym rozporządzeniem, wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane okresowym badaniom technicznym i konserwacyjnym przynajmniej raz w roku. 

Potwierdził to też Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2020 r. VII SA/Wa 1838/19 orzekając, że „parametr natężenia oświetlenia, jak i inne kluczowe parametry funkcjonalne rozpatrywanego urządzenia przeciwpożarowego, powinien być uwzględniany przy okresowych przeglądach technicznych takiego urządzenia w celu zbadania, czy nie uległ on pogorszeniu z biegiem czasu użytkowania obiektu.

Tożsame stanowisko w kontekście obowiązku badania natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zajęła Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej – 2017 r).”

Pomiary oświetlenia awaryjnego są bardzo ważne, bo tego rodzaju oświetlenie bezpieczeństwa ma duży wpływ na życie i zdrowie ludzi. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno spełniać wymagane parametry, zawarte w normach.

Oświetlenie awaryjne, służące do oświetlenia obszarów w momencie ewakuacji podczas zaniku napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej, powinno spełniać odpowiednie wymagania. 

Pomiarom podlegają: 

  1. drogi ewakuacyjne, 
  2. strefy otwarte – miejsca wyznaczane w celu uniknięcia paniki oraz umożliwienia dotarcia do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana; 
  3. strefy wysokiego ryzyka.

Oprócz wartości natężenia oświetlenia awaryjnego, ocenie podlega czas działania oświetlenia ewakuacyjnegopo uruchomieniu.

Napisz coś