IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

IBWR jest niezbędnym dokumentem do rozpoczęcia i bezpiecznego wykonania zadania na budowie.

Wieloletnie doświadczenie w bhp na największych budowach w Polsce pozwala, naszym specjalistom przygotować dokument odpowiedniej jakości, spełniający wymagania przepisów prawa, Planu BiOZ.

Dobrze napisany IBWR gwarantuje szybkie przejście procesu jego akceptacji przez służby BHP, Kierownika Robót i Kierownika Budowy i innych osób wskazanych w planie BIOZ. Dzięki temu Wykonawca może rozpocząć prace w przewidywanym terminie, w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Co to jest IBWR?

IBWR jest to dokument operacyjny, który przedstawia sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych,  wskazuje również sposoby postępowania w razie wystąpienia tych zagrożeń.

IBWR jest to dokument który musi być przygotowany indywidulanie do konkretnej pracy, na określonym placu budowy.  Wynika to m.in. z tego że przy jego sporządzeniu bierze się pod uwagę:

 • dostępne zasoby ludzkie i sprzętowe, niezbędne do bezpiecznej realizacji zadania,
 • dokumentację projektową,  
 • Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ), 
 • Plan Zagospodarowania Placu Budowy, 
 • harmonogramy realizacji, 
 • dokumentację techniczno-ruchową maszyn, urządzeń i narzędzi.

Sporządzenie poprawnej IBWR jest jednym z kluczowych kroków związanych z przygotowaniem do bezpiecznej realizacji zadania. Właściwie opracowana IBWR ma pomóc bezpiecznie zaplanować i zrealizować zadanie.

Kto ma obowiązek sporządzenia IBWR?

Obowiązek sporządzenia i zaznajomienia z nim pracowników z IBWR spoczywa na Wykonawcy. Jednak wykonanie tego zadania może powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kompetencje w tym zakresie. 

Do jakich prac i kiedy wykonuje się IBWR?

Konieczność jej sporządzania wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych ma obowiązek sporządzić instrukcję bezpiecznego ich wykonywania. Musi również zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Obowiązek dotyczy prac wskazanych w Prawie Budowlanym:

 • prace przy których występuje działanie substancji chemicznych lub czynników biologicznych, mogących mieć wpływ na zdrowie i życie człowieka,
 • prowadzonych przy montażu, czy też demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych,
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych,
 • prowadzonych w studniach, tunelach, a także pod ziemią,
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia, czy też czynnych linii komunikacyjnych,
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,
 • prace których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza.

Jakie kary w związku z niedopełnieniem obowiązku IBWR?

 • 220 § 1 Kodeksu karnego – niedopełnianie obowiązków z zakresu bhp – Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • 283 § 1 Kodeks pracy – odpowiedzialność z zakresu bhp – Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Zapraszamy do współpracy!

Zamów IBWR.

Zamów

W przypadku pytań prosimy bardzo o wypełnienie i przesłanie formularza poniżej.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.

Adres

Ergonomika ul. Kasprowicza 50
58-500 Jelenia Góra

Telefon

660 431 602

EMAIL

biuro@ergonomika.pl

Napisz coś