Przeprowadzanie próbnej ewakuacji

Oferujemy pomoc w organizacji próbnych ewakuacji. Usługa obejmuje:

  • Przygotowanie scenariuszy pożaru.
  • Pomoc w zawiadomieniu i uzgodnieniach dotyczących ewakuacji z Państwową Strażą Pożarną.
  • Przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie p.poż (gdy potrzeba).
  • Przeszkolenie pracowników wyznaczonych do organizacji ewakuacji i zwalczania pożarów.
  • Sprawdzenie miejsca zbiórki w czasie ewakuacji (ewentualne pomoc w wyznaczeniu takiego miejsca gdy nie jest wyznaczone)
  • Przeprowadzenie ewakuacji.
  • Sporządzenie dokumentacji: „Protokołu z przeprowadzonych ćwiczeń w zakresie ewakuacji w zakładzie pracy”.
  • Sporządzenie ewentualnych wniosków i uwag do procesu ewakuacji przydatnych do jej usprawnienia w przyszłości. 

1. Kto musi przeprowadzać próbną ewakuację?

a) Właściciele lub zarządcy obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (mieszkalne), powinni co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. 

b) Dyrektorzy szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich. Próbną ewakuację przeprowadzają co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. (W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników)

2. Kiedy trzeba zgłosić chęć przeprowadzenie próbnej ewakuacji do Państwowej Straży Pożarnej?

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

3. Zarządcy jakich obiektów muszą zawiadomić Państwową Straż Pożarną o planowanej ewakuacji (w tym uzgodnić zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji)?

a) obiekty zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II 

b) budynki zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych. 

Próbną ewakuację przeprowadza się zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) 

Zamów

W przypadku pytań prosimy bardzo o wypełnienie i przesłanie formularza poniżej.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.

Adres

Ergonomika ul. Kasprowicza 50
58-500 Jelenia Góra

Telefon

660 431 602

EMAIL

biuro@ergonomika.pl

Napisz coś